Die Ondersteuning van Sendelinge

Dr Kruger du Preez het onlangs ‘n baie insiggewende artikel oor die onderwerp geskryf na aanleiding van 3 Joh vs 5 – 8, en ek het sy toestemming gevra om dit hier te publiseer. Sendingkomitees kan baie baat vind deur dit te lees, te bespreek en waar nodig te implimenteer.

Hy was vir baie jare in die sendingveld in Mosambiek en as kundige teoloog en ervare sendeling, kan mens beslis daarvan kennis neem.

Kontak Kruger du Preez by krugerdup@gmail.com

ONDERSTEUN SENDELINGE EN RAAK DEEL VAN ‘N SPAN

“Jy doen goed deur hierdie mense, wat aan jou onbekend is, op hulle reise voort te help soos God dit wil hê – ek is seker dat Sy hand van tevredenheid op jou skouers rus. Onthou, hulle gaan rond ter wille van die saak van Christus en ontvang niks van die ongelowiges nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te ondersteun waar ons ookal kan want op dié manier word ons ook deel van die span wat die goddelike waarheid oral versprei”. (3 Joh vs 5-8)

BECOME COMPANIONS IN SPREADING THE TRUTH

It’s good work you’re doing, helping these travellers on their way, hospitality worthy of God himself! They set out under the banner of the Name, and get no help from unbelievers. So they deserve any support we can give them. In providing meals and a bed, we become their companions in spreading the Truth. (3 Joh vs 5 – 8 in The Message)

RAAK MEER INTENS BETROKKE BY SENDING EN SENDELINGE

In die 14 jaar wat ek en Antoinette sendelinge in Mosambiek was, was hierdie verse die sleuteltekste van ons uitstuurspan in Suid-Afrika. Mense wat die Evangelie verkondig buite die gewone gemakssones van ‘n gevestigde gemeente, veral in transkulutere bedienings, verdien ekstra hulp van gelowiges! Sendelinge, evangeliste en leraars wat die grense moet deurbreek van taal, kultuur, dikwels landsgrense, behoort te kan reken op die morele-, logistiese-, gebeds-, kommunikasie- en finansiële ondersteuning van die ‘sendende’ gelowiges. Ja, Johannes stel die hulp aan ‘reisende gelowiges’ as ‘n natuurlike plig van gelowiges en nie eintlik as ‘n keuse nie. Dit lê in lyn met Paulus se beredeneringe in Rom 10:14 – 15:

Maar hoe sal hulle Hom aanroep as hulle nie in Hom glo nie? En hoe sal hulle in Hom glo as hulle nooit van Hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van Hom hoor sonder dat daar iemand is wat die Boodskap bring? En hoe sal hulle die Boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die Skrif: ‘Hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die Goeie Boodskap bring!’

Oor die plig van gelowiges en die kerk om missionêr te wees is die hele Bybel vol. Dink hier veral aan die ‘Groot Sendingopdrag’; in Mat 28:19,20 – ‘Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies…’ Jesus se woorde soos weergegee in Lukas 24:46 – 48 is vir my besonders:

Toe het Jesus sy dissipels se verstand geopen om die Skrifte te verstaan en gesê: ‘So staan dit opgeteken dat die Messias moet ly en op die derde dag weer opstaan uit die dood. In sy Naam moet hierdie boodskap en die boodskap van bekering tot vergifnis van sondes nou aan al die nasies verkondig word.’

Die vraag is dus of ons verstand werklik geopen is vir hierdie sentrale waarheid dat Jesus moes ly en opstaan en dat hierdie Boodskap aan al die nasies verkondig moet word?

Missioloë beklemtoon ons plig tot uitreiking ook op treffende wyses. David Bosch in sy boek Transforming Mission stel dit soos volg:

Sending moet gesien word as ‘n beweging van God na die wêreld; die kerk op sy beurt moet gesien word as die instrument van daardie sending. Daar is ‘n kerk omdat daar sending (mission) is, nie vice versa nie.

Ek volstaan hier met ‘n sterk aanhaling uit Patrick Johnstone se boek: The church is bigger then you think:

Hoe kan ‘n gemeente of denominasie daarop roem dat hulle Bybels of selfs christelik is as hulle nie in die hart van hulle bediening’s agenda God se hart vir ‘n verlore wêreld het nie? Die kerk se begrotingtoedeling, gebeds betrokkenheid en werkers’ visie behoort hul missionêre visie te reflekteer. Die kerk van die Here Jesus Christus word inderdaad gedefinieer deur sending – want die kerk is eintlik saamgestel uit diegene wat tot redding gekom het deur sending! Nou het hierdie kerk en sy gelowiges die grootse (awesome) verantwoordelikheid om ander te wen deur hulle getuienis gerigtheid. As die kerk in die breë en ‘n gemeente in die besonder, nie missionaal gerig is in hul teologie, daaglikse lewe en toewyding nie, het hulle eintlik nie meer die reg om hul daarop te beroem dat hulle die kerk van Jesus Christus is nie! Die lewensvatbaarheid en gesondheid van die Kerk en van onsself, as kinders van God, kan nie geskei word van die roeping tot wêreld evangelisasie nie (My vertaling).

Duideliker kan dit seker nie gestel word nie. Tog het ons teksvers bo eintlik te make met die ondersteuning van sendingwerkers. Neal Pirolo in sy boek:Serving as senders – how to care for your missionaries (i) while they are preparing to go, (ii) while they are on the field and (iii) when they return home,kan ons baie help. Hy roep gelowiges op om by een of meer as een van die volgende areas van ondersteuning betrokke te raak:

 1. Morele ondersteuning – om eenvoudig ‘daar te wees’ vir sendelinge
 2. Logistiese ondersteuning
 3. Finansiële ondersteuning
 4. Gebeds ondersteuning
 5. Kommunikasie ondersteuning
 6. Terugkeer ondersteuning

Kom ons reflekteer meer oor bg punte:

1. MORELE ONDERSTEUNING.

Gee morele ondersteuning reeds aan voornemende sendelinge. Moenie wees soos die geestelike leiers in die tyd van die groot sendeling William Carey wat alles in hulle vermoë gedoen het om hom te ontmoedig om China toe te gaan nie: When God pleases to convert the heathen, He will do it without your aid or ours’ het hulle gesê! Dink aan arme Paulus wat orals oop deure gesien het vir die Evangelie maar nie orals dieselfde entoesiasme vir sy idees teëgekom het nie; ‘Hier staan nou ‘n wye deur vir my oop en daar is baie mense wat op die evangelie reageer.’ (1 Kor 16:9). Op ‘n ander plek smeek die gelowiges vir Paulus om nie na Jerusalem toe terug te gaan nie en dan reageer hy soos volg:

Waarom wil julle my hart sag maak met julle gesanik? Julle weet mos ek is bereid om ter wille van die Naam van die Here Jesus nie net in Jerusalem gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterf  (Hand 21:13).

Aktiewe luister is waarskynlik een van die mees verwaarloosde fondamente van morele ondersteuning. Neal Pirolo sê van aktiewe luister dat dit eintlik sê:

Ek is met jou. Ek sal die tyd neem. Ek sal energie insit en werklik luister na jou hart, nie net na wat jou woorde sê nie. Aktiewe luister vra vir al jou aandag. Dit is harde werk, dit verg konsentrasie. Maar hoe nodig is dit nie vir morele ondersteuning nie! Aktiewe luister verplig jou om met respek te reageer. Selfs al is jy nie ‘in sy/haar skoene nie’ en kan nie ten volle verstaan wat hy/sy ervaar nie, kan jy ware empatie toon. Probeer om sy/haar gedagtes en gevoelens te ervaar in hierdie onderneming (venture) van die geloof.

Kom ons maak ten minste tyd om te luister na sendelinge!

Pirolo stel die volgende aksie stappe voor by Morele Ondersteuning:

(i) Begryp duidelik dat morele ondersteuning – die ‘daar wees’ vir sendelinge – eintlik die fondamentsteen is van die hele sending strategie

(ii) Gee volhoubare waardering vir alle werkers wat betrokke is by die uitbreiding van God’s Koninkryk

(iii) Besef dat morele ondersteuning suksesvol is as dit lei tot ‘n meer persoonlike verhouding met die sendeling (-e)

(iv) Skryf gerus by geleentheid aan ‘n sendeling ‘n brief van bemoediging

(v) Werf ander om met entoesiasme deel te vorm van die morele ondersteuningsgroep

(vi) Bewys hospitality worthy of God himself!

2. LOGISTIESE ONDERSTEUNING

As jy betrokke raak by die logistiese ondersteuning van ‘n sendeling raak jy dalk betrokke by die keuse van ‘n sendingveld of sendeling om te ondersteun. Jy raak dalk betrokke by persoonlike hulp wat mag insluit probleme met invoer van goedere, kar probleme, ‘home schooling’ materiaal, ens. Dink hier aan Paulus wat aan Timoteus skryf: As jy kom, bring asb my jas saam wat ek by Karpus in Troas agtergelaat het. Bring ook my boeke saam veral die perkamente (2 Tim 4:13). Jy kan ook dalk betrokke raak by die hele besigheids beplanning of strategie van ‘n spesifieke sending om dit verantwoordbaar en deursigtig te maak. Aksie stappe kan insluit:

(i)  Die besef van die belangrikheid en omvang van logistiese ondersteuning

(ii) Die besef van die belangrikheid dat ons in die Liggaam van Christus mekaar baie nodig het

(iii) Skryf aan die sendeling, bied hulp aan en vra wat die behoeftes is

(iv) Organiseer ander om betrokke te raak by die logistiese ondersteuning

En onthou:  In providing meals and a bed, we become their companions in spreading the Truth.

3. FINANSIËLE ONDERSTEUNING

Onthou, hulle gaan rond ter wille van die saak van Christus en ontvang niks van die ongelowiges nie. They set out under the banner of the Name, and get no help from unbelievers.

Baie sendelinge sal Paulus kan nasê:

Ek prys die Here met groot blydskap omdat julle weer ‘n slag aan my finansiëel kon dink. Ja ek weet dat julle ook ander tye aan my dink maar in julle besige programme nie die geleentheid gehad het om iets te doen nie… (my vertaling) (Fil 4:10).

Tragies as ‘n sendeling die meeste van sy kwaliteittyd en energie moet spandeer om te bid vir die nodige finansies vir homself en sy familie en die bediening!

Betrokkenheid hierby mag die volgende insluit:

(i) Help met die strategie van wyse finansiële betrokkenheid by ‘n sending of sendeling. Lees gerus boeke hieroor

(ii) Woon seminare by wat oor finansiële sake handel om jouself te bemagtig

(iii) Stuur self gereeld jou bydrae

(iv) Motiveer vindingryk ander gelowiges om hulle sakke te skud vir sending

(v) Organiseer ander om betrokke te raak by fondswerwing

5. GEBEDSONDERSTEUNING

Dit is seker nie nodig om die noodsaak te beklemtoon van gebed vir sendelinge nie. Dink maar aan ‘n Paulus wat die gemeente in Efese opgeroep het om vir hom, as die groot sendeling, te bid;

Bid ook vir my, dat wanneer ek moet praat, woorde aan my gegee sal word om met vrymoedigheid die geheime plan van die Goeie Nuus bekend te maak…Bid dat ek, soos dit hoort, die Goeie Nuus met vrymoedigheid sal verkondig     (Ef 6:19 – 20).

Luister hoe mooi stel Neal Pirolo die rol van intersessie gebed:

Gebed transendeer die dimensies van tyd en ruimte en begelei ons in die troonkamer van God, waar ons aanbid, versoek en pleit en intree vir ander in daardie geestelike ryk van die ewige nou…

Gebed is soms ‘Halleluja’ (Psalm 150). Dit is soms om God te vertel van die ‘detail’ van ons behoeftes (Fil 4: 6). Dit gebeur soms deur harde kniewerk te doen en onuitspreeklike versugtinge te uiter (Rom 8:26). Dit is die gebed van ‘n sendende kerk wat die krag vrystel deur Sy boodskappers in China, Afrika, Europa, Latyns- en Noord-Amerika.

Gebed is die arena van geestelike oorlogvoering. Diegene wat regtig betrokke raak by intersessie kom in aanraking met ‘n wêreld in nood. Diegene wat deel word van geestelike oorlogvoering weet van swaarkry en letsels, maar weet ook van die heerlikheid van deurbrake en oorwinnings in die stryd.

Gebed is waar die aksie is – dit behels die ondersteuning en die instandhouding van die bedieninge en mense aan die voorpunt van die loopgrawe op al die sendingvelde van die wêreld  (My vertaling).

Kom ons begin regtig wyslik bid vir die sendingvelde en die werkers!

Waarvoor behoort daar veral gebid word?

(i) Die aanleer van ‘n nuwe taal en die aanpas by ‘n nuwe kultuur, klimaat ens.

(ii) Ouers en familie se onrus oor hul sendingkinders, hulle behuising, kinders se opvoeding, verskil in lewensstandaarde ens.

(iii) Eensaamheid, huissiekheid en gebrek aan ‘fellowship’ met ou vriende

(iv) Interpersoonlike verhoudings op die sendingveld en finansiële afhanklikheid

(v) Die funksionering van elektrisiteit, rekenaars, internet, drukkers ens.

(vi) Die gebrek aan sigbare resultate in die bediening

(vii) Die nasionale christene wat bedien word

(viii) Bid vir die sendelinge se stabiliteit, wysheid, deernis, selfdissipline, dapperheid, liefde, vervulling van die Gees – en wat nog…

6. KOMMUNIKASIE ONDERSTEUNING

Dink hier aan Paulus wat aan die gemeente in Filipe skryf:

Ek hoop om, as die Here Jesus wil, binnekort vir Timoteus na julle te stuur. Dit sal my goeddoen as ek weet hoe dit met julle gaan  (Fil 2:19).

Een van die tragieste dinge op die sendingveld is as die sendende kerk kontak verloor met sy sendelinge. Hou die kommunikasie tussen die sendelinge en hulle uitstuurgroepe warm deur persoonlike briewe, Nuusbriewe, telefoonoproepe, Skype, Watts Apps ens. As dit kan gaan besoek die sendeling op die sendingveld – so belangrik!  En as dit kan stuur op sekere tye persentjies (veral sjokolade en biltong!)

7. TERUGKEER ONDERSTEUNING

Dit is ‘bad’ as jy na al die jare in die sendingveld by die huis kom – en daar is niemand om jou te ontvang nie! Niemand wat regtig belangstel of jy finansieël die mas sal opkom, of jy goeie behuising het en of jy goed gaan inskakel by jou nuwe omgewing nie. Sleg as jy terugkeer en daar is niemand van jou sturende gemeente/ organiasie of sinode wat jou verwelkom en gereed is om jou te begelei nie. Die ergste is as jy terugkom en niemand stel meer belang in jou ‘stories’ of jou preke nie! Ons het bietjie daarvan aan ons eie lywe gevoel…

Mense wat weet sê dat mens moet bedag wees op die volgende by transkulturele sendelinge wat terugkeer: Party onttrek hulle van die ‘beskawing.’ Ander begin maklik die kerk, kultuur en geestelike louheid van hul eie land oormatig te kritiseer. Ander raak te vinnig weer betrokke by allerlei goed – nie noodwendig wat God vir hulle wil nie. Ja, en dan is daar die wat in depressie verval en selfs selfmoord pleeg…

Nee, help die sendelinge om te integreer op die korttermyn maar ook op die langtermyn. Toe Paulus en Barnabas terugkeer van hulle sendingreise na Antiogië en Sirië lees ons

By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat Hy ook vir die nie-Jode die deur na die geloof oopgemaak het. Hulle het ‘n geruime tyd daar saam met die gelowiges deurgebring…   (Hand. 14:27,28).

Laat ons nie vergeet hoekom ons na alles betrokke moet raak by sending en sendelinge nie:

Dit is dus ons plig om sulke mense te ondersteun waar ons ookal kan want op dié manier word ons ook deel van die span wat die goddelike waarheid oral versprei.

Jy word so deel van ‘n wenspan wat orals die Blye Boodskap verkondig! Wow! Is dit nie genoeg rede om betrokke te raak nie?

Raak dan betrokke by ‘n sendeling of sendingveld sodat jy ook kan hoor:

Jy doen goed deur hierdie mense op hulle sendingreise voort te help soos God dit wil hê – ek is seker dat Sy hand van tevredenheid op jou skouers sal rus…

CRISTO ACIMA DE TUDO!  CHRISTUS BO ALLES!

One response to “Die Ondersteuning van Sendelinge

 1. Jo hn Haggard

  Goeie dag.
  Vrede vir julle. Ek heelhartig saamstem met Dr K. du Preez se siening. Ja ongelukkig het kerke laks geword en is die Missio Dei nie meer ‘n prioriteit nie en is dit nie meer die eerste prioriteit by kerke nie. Gebed staan ook nie in die tweede plek nie. Maklik om soms net ‘n geldjie te stuur aan iemand wat iewers sendingwerk doen, ken nie eers die persoon, persoonlik nie stel nie belang in die sendeling se behoeftes nie en hulle werke nie. Getuienis lewering is onbelangrik. Sommige dink sending/bedieningsveld is net om die huis. Soms is Bybel verspreiding ook ‘n probleem terwyl sommige mense dink dat Bybels net aan die mense in die gemeenskap gegee moet word. In my werk vind ek dit moeilik om fondse vir Bybelverspreiding te bekom vir gemedenskappe en nasies waar ek werksaam is. Daar is ook nie meer tyd om na mense te luister wat getuies kan lewer wat hulle in die Sendingveld ondervind het en die werking van die Heilige Gees nie. Kom ons bly biddend vir julle die arbeiders van die oes en dat daar ‘n herleweng kom in die siening van sommige kerke. Seenbede en sterkte met julle werk.
  John Haggard
  Medewerker in Christus.