Edison Queiros is bevorder tot hoër diens

edison-queiros-photoEdison Queiros: Die sendingwêreld is geskok om te verneem van die dood van hierdie reus op die terrein van Sendingmobilisering.

(For English look lower down in the post)

Hierdie Sendingprediker, wat ook ‘n groot invloed op baie in Suid-Afrika gehad het, is op 22 September 2016 in Sao Paulo aan breinkanker oorlede. Hy was vanjaar sewe en sestig jaar oud en sy erfenis leef voort in sy vrou Rutinha en hul seuns Edison Junior, Fernando en Andre met húl nageslag.

Murray Louw van SAAWE skryf so oor sy herinnerings van hom:

Edison word onthou vir sy egte liefde, treffende lering, praktiese daadkrag en humor. Een jaar in ‘n Matie Sendingweek het Edison vir ses duisend studente gepreek en ses honderd van hulle het hulself vir Sendingdiens, naby en ver, aangebied.

Sy boodskap dat God self die gemeente bekragtig om almal op aarde geleentheid te help gee om Jesus te volg, het in duisende harte diep inslag gevind.

In die vroeë jare van sy werk in die Eerste Baptistegemeente van Santo Andre, in ‘n laer middelklas woonbuurt, was hulle in ‘n krisis om hul bouprojek en sendelinge gelyktydig te betaal. Pastoor Edison het gesê die Here het ons duidelik beveel om die wêreld in te gaan. Waar beveel Jesus ons om kerkgeboue op te rig? Hulle het dus die bouwerk gestaak en liewer die sendelinge betaal. Die krisis was oor. Toe die sewe verdieping kerkgebou later voltooi is, het hulle dit “Oorskot” genoem. Hulle sê hul het eers die sendelinge betaal en toe met die oorskot die gebou voltooi.

Toe die OM Boekeskip Doulos in Durban was, was Edison aan boord om deur die skipervarings sy sendingvisie te verbreed. Francois Vosloo het saamgestem dat Murray Louw van SAAWE Edison na gemeentes dwarsdeur Suid-Afrika neem sodat Edison se verfrissende oortuigende boodskap wyer gehoor kan word. Edison het ook die Algemene Sinode van die NG Kerk toegespreek.

Talle van die huidige Sendelinge en ander dissipelmakers wat in die wye wêreld dien sowel as baie sendingondersteuners, is deur Edison beïnvloed.

Alle eer en dank aan God wat kosbare Edison aan die Kerk geleen het. Kom ons bid vir sy familie. Kom ons doen wat die Here Jesus van ons verwag – gaan verder voort om dissipelmakers te wees.

English: Great Present-Day Mobiliser was Promotededison2

Edison Queiroz, well known in South Africa as a Missions Preacher, passed away on 22 September 2016 in Sao Paulo after suffering from brain cancer. He is remembered for his genuine love, dynamic teaching, practical decisiveness and humour.  At the age of sixty seven he leaves a wife, Rutinha, sons Edison, Fernando and Andre with their descendants. They carry his legacy.

His message that God Himself empowers the Local Church to help offer everyone in the world a chance to follow Jesus, is nestled deeply in thousands of hearts.

In the early years of his ministry the First Baptist Church of Santo Andre, in a lower Middleclass suburb, was in a crisis having to pay for both their building project and their missionaries at the same time. Pastor Edison said that the Lord had clearly commanded us to go into the entire world and evangelize, but where does Jesus command us to build buildings? So they stopped the construction and rather paid the missionaries. The crisis was over. Later, on completion of their seven story Church building, they called it “Leftover”. They said that after paying the missionaries they could complete the building using the leftovers.

During one Sunday in a Stellenbosch University Mission Week, Edison preached to six thousand students. Six hundred of them offered themselves for missionary service near and far.

Many of the current Missionaries and other Disciplemakers serving worldwide, as well as many supporters, have been influenced by Edison.

God be glorified, honoured and thanked for having lent precious Edison to the Church. Let’s pray for Edison’s family. Let’s do what the Lord Jesus wants us to do – make disciplemakers.

Tinus van Zyl van Kleinmond skryf die volgende huldeblyk aan Edison Queiroz:

Ek het Edison vir die eerste keer by ‘n middaguur byeenkoms by ‘n sendingweek op Stellenbosch gehoor. By die geleentheid het hy gepraat oor Hand 13:1-4. Dit is die gemeente wat gebid en gevas het en wat Paulus en Barnabas uitgestuur het. So is is hulle deur die Heilige Gees uitgestuur. Edison het ons geleer dat die Heilige Gees die gemeente gebruik om mense uit te stuur in die wêreld.

In 1990 was Edison die eerste keer die prediker by die sendingweek by Studentekerk op Stellenbosch. Dit was ‘n sending herlewing. Mense het na die dienste gestroom. Van die Woensdag af moes ons 2 dienste na mekaar hou om al die mense te akkomodeer. Die kerkgebou is groot en kan oor ‘n duisend mense hanteer. Mense het van vêr gery om die dienste by te woon.

Edison het die gemeente uitgedaag om geld te gee sodat sendeling uitgestuur kan word. Die kollekte vir die week was R48,000.00. Ons kan die bedrag vandag met ‘n paar keer menigvuldig.

Die afsluitingsdiens is in die DF Malan sentrum gehou. Dit is ‘n baie groot lokaal van die Universiteit. Daar is nie stoele uitgepak nie en studente en ander mense het op die grond gesit. Die gebou was stampvol.

Edison het studente uitgedaag om hulle vir ‘n jaar of twee beskikbaar te stel om te gaan sendingwerk doen voor hulle aangaan met hulle beroep. Oor die 200 studente het die aand ‘n verbintenis gemaak.

Die gevolg die sendingweek was dat van 1990 af daar diensjaarspanne oral in die wêreld uitgestuur is. Vir ‘n dekade is sulke spanne uitgestuur. Die getalle dienswerkers uit Studentekerk was soos volg. In 1992=25, in 1993=31, in 1994=33, in 1995=41, in 1996=25, in 1997=33, in 98=23, in 1999=17, in 2000=15, in 2001=12.

In 1993 bv is mense gestuur na Operasie Mobilisasie, na die Makatini, na die Doulos skip, na die Logos skip, na Mfuleni, na Japan. Spanne is gestuur na België, Transkei, Malawi, Mosambiek en Wes Kaap. Hierdie spanne het saam met jongmense van die plasslike kerke opgetree.

Deesdae word in die NG Kerk baie besin oor wat die beteken dat gemeentes Missionaal moet wees . Met Edison se leiding was Studentekerk se slogan al in 1979 “ Die hele evangelie aan die hele mens in die hele wêreld deur die hele kerk.”

Daar is baie dinge wat ek van Edison sal onthou bv om nie bang te wees om oor geld te praat nie, om nie te gaan vir sente vir die sending nie maar “millions for missions” Een van sy belangrikste kenmerke was sy nederigheid. Terwyl hierdie revival aan die gang was in 1990 was dit asof hy glad nie dink dat hy dalk ‘n aandeel het aan wat aan die gebeur is nie. Dit wat hier gebeur het hy gesê” This is the work of the Holy Spirit”

Ons dank die Here vir hierdie dienskneg van Hom wat Hy met soveel krag en vrug in SA gebruik het. Ons eer Edison se nagedagtenis.

Edison had many dear friends. One of them, Larry Reasor from Global Focus, wrote the following after his death: “My dear, dear friend, Edison Queiroz is with Jesus! There is a hole in my heart… what a void is in my heart… what a great man of God.”

Persoonlik dank ek die Here vir wat hy ook in my lewe en my visie vir ons Sendingtaak gedoen het. Ek onthou dat hy op ‘n Vrydagaand erens in die laat ’90-tigs in ons gemeente NG Kerk Sunwardpark ‘n hele vol kerk bedien het rondom Hand 1:8. Wat nou nog vir my uitstaan: Jerusalem…sowel as… Judea, Samaria en…

Mag ons voortgaan om sy visie en arbeid voort te sit…

Tot eer van onse Koning Jesus!

 

 

 

Comments are closed.