Ondersteuning van Sendelinge en Sendingprojekte

 

Op aanvraag word hierdie artikel van Dr Kruger du Preez oor die Ondersteuning van Sendelinge hier herhaal. Sendingkomitees kan baie baat vind deur dit te lees, te bespreek en waar nodig te implimenteer.

Kruger du Preez was vir baie jare as sendeling werksaam in Mosambiek. As kundige teoloog en ervare sendeling, kan mens beslis daarvan kennis neem.

ONDERSTEUN SENDELINGE EN RAAK DEEL VAN ‘N SPAN

“Jy doen goed deur hierdie mense, wat aan jou onbekend is, op hulle reise voort te help soos God dit wil hê – ek is seker dat Sy hand van tevredenheid op jou skouers rus. Onthou, hulle gaan rond ter wille van die saak van Christus en ontvang niks van die ongelowiges nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te ondersteun waar ons ookal kan want op dié manier word ons ook deel van die span wat die goddelike waarheid oral versprei”. (3 Joh vs 5-8)

BECOME COMPANIONS IN SPREADING THE TRUTH

It’s good work you’re doing, helping these travellers on their way, hospitality worthy of God himself! They set out under the banner of the Name, and get no help from unbelievers. So they deserve any support we can give them. In providing meals and a bed, we become their companions in spreading the Truth. (3 Joh vs 5 – 8 in The Message)

RAAK MEER INTENS BETROKKE BY SENDING EN SENDELINGE

In die 14 jaar wat ek en Antoinette sendelinge in Mosambiek was, was hierdie verse die sleuteltekste van ons uitstuurspan in Suid-Afrika. Mense wat die Evangelie verkondig buite die gewone gemaksones van ‘n gevestigde gemeente, veral in transkulturele bedienings, verdien ekstra hulp van gelowiges! Sendelinge, evangeliste en leraars wat die grense moet deurbreek van taal, kultuur, dikwels landsgrense, behoort te kan reken op die morele-, logistiese-, gebeds-, kommunikasie- en finansiële ondersteuning van die ‘sendende’ gelowiges. Ja, Johannes stel die hulp aan ‘reisende gelowiges’ as ‘n natuurlike plig van gelowiges en nie eintlik as ‘n keuse nie. Dit lê in lyn met Paulus se beredeneringe in Rom 10:14 – 15:

Maar hoe sal hulle Hom aanroep as hulle nie in Hom glo nie? En hoe sal hulle in Hom glo as hulle nooit van Hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van Hom hoor sonder dat daar iemand is wat die Boodskap bring? En hoe sal hulle die Boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die Skrif: ‘Hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die Goeie Boodskap bring!’

Oor die plig van gelowiges en die kerk om missionêr te wees is die hele Bybel vol. Dink hier veral aan die ‘Groot Sendingopdrag’; in Mat 28:19,20 – ‘Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies…’ Jesus se woorde soos weergegee in Lukas 24:46 – 48 is vir my besonders:

Toe het Jesus sy dissipels se verstand geopen om die Skrifte te verstaan en gesê: ‘So staan dit opgeteken dat die Messias moet ly en op die derde dag weer opstaan uit die dood. In sy Naam moet hierdie boodskap en die boodskap van bekering tot vergifnis van sondes nou aan al die nasies verkondig word.’

Die vraag is dus of ons verstand werklik geopen is vir hierdie sentrale waarheid dat Jesus moes ly en opstaan en dat hierdie Boodskap aan al die nasies verkondig moet word?

Missioloë beklemtoon ons plig tot uitreiking ook op treffende wyses. David Bosch in sy boek Transforming Mission stel dit soos volg:

Sending moet gesien word as ‘n beweging van God na die wêreld; die kerk op sy beurt moet gesien word as die instrument van daardie sending. Daar is ‘n kerk omdat daar sending (mission) is, nie vice versa nie.

Ek volstaan hier met ‘n sterk aanhaling uit Patrick Johnstone se boek: The church is bigger then you think:

Hoe kan ‘n gemeente of denominasie daarop roem dat hulle Bybels of selfs christelik is as hulle nie in die hart van hulle bediening’s agenda God se hart vir ‘n verlore wêreld het nie? Die kerk se begrotingtoedeling, gebeds betrokkenheid en werkers’ visie behoort hul missionêre visie te reflekteer. Die kerk van die Here Jesus Christus word inderdaad gedefinieer deur sending – want die kerk is eintlik saamgestel uit diegene wat tot redding gekom het deur sending! Nou het hierdie kerk en sy gelowiges die grootse (awesome) verantwoordelikheid om ander te wen deur hulle getuienis gerigtheid. As die kerk in die breë en ‘n gemeente in die besonder, nie missionaal gerig is in hul teologie, daaglikse lewe en toewyding nie, het hulle eintlik nie meer die reg om hul daarop te beroem dat hulle die kerk van Jesus Christus is nie! Die lewensvatbaarheid en gesondheid van die Kerk en van onsself, as kinders van God, kan nie geskei word van die roeping tot wêreld evangelisasie nie (My vertaling).

Duideliker kan dit seker nie gestel word nie. Tog het ons teksvers bo eintlik te make met die ondersteuning van sendingwerkers. Neal Pirolo in sy boek:Serving as senders – how to care for your missionaries (i) while they are preparing to go, (ii) while they are on the field and (iii) when they return home,kan ons baie help. Hy roep gelowiges op om by een of meer as een van die volgende areas van ondersteuning betrokke te raak:

  1. Morele ondersteuning – om eenvoudig ‘daar te wees’ vir sendelinge
  2. Logistiese ondersteuning
  3. Finansiële ondersteuning
  4. Gebeds ondersteuning
  5. Kommunikasie ondersteuning
  6. Terugkeer ondersteuning

Laai die hele artikel hier af… 

Comments are closed.