Category Archives: Navorsing-Sending

Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor?

Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor?

Hoofstuk 1 van die verslag: ’n Ondersoek na Afrikaanse Gemeentes se Betrokkenheid by Sending.

▪ Hoofstuk 1 skop die verslag inleidend af met die vraag: Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor?
Het dit begin verskuif met al die ander begrippe soos “Gestuurde gemeentes”, “Missionale Transformasie”. Wat lewer dit in die praktyk op?
Wat dink mens bv. van hierdie stelling: “ ‘Missionale transformasie’ dui sterk op die kaping van ons sendingopdrag in diens van sosiale geregtigheidsaksies. ‘Missionale transformasie’ word geposisioneer as ‘n voertuig waarbinne die sendingopdrag hervertolk word as aksies ter verbetering van randfigure se lot, die verbetering van mense se menseregte deur sosiale aktivisme, betogingsaksies en projekte om die samelewing te verbetering”

LAAI NET HOOFSTUK 1 VAN DIE VERSLAG HIER AF

L.W. Jy kan steeds ook die hele Verslag hier aflaai

Opsomming van Verslag oor Sendingbetrokkenheid van Afrikaanse gemeentes


‘n Ondersoek na Afrikaanse Gemeentes  se Betrokkenheid by Sending:

In 2016 is ’n Navorsingsprojek geloods oor die stand van Afrikaanse gemeentes se betrokkenheid by sending. Dit is aan die einde van 2016 gepubliseer, maar weens die jaareinde-druk dalk deur baie gemis. Hiermee dus ’n opsomming van die verslag met die geleentheid om weer daarna te kyk.

L.W. Die vermoede van ’n te positiewe indruk: Al die response wat vir hierdie navorsing gebruik was, is die van vrywilliger-medewerkers. My vermoede is dat gemeentes wat tans minder ‘betrokke’ is by Sending as bv. ’n dekade gelede (wie se Sendingbetrokkenheid werklik ‘gekrimp’ het), heel waarskynlik ook die gaan wees wat minder geneë sou wees om saam te werk om sulke vraelyste oor hulleself in te stuur. My vermoede is dus dat sulke gemeentes se informasie eerder hier sou ontbreek.

Dus is dit hoogs waarskynlik dat hierdie verslag ’n meer positiewe geheelindruk van die stand van Sendingbetrokkenheid van gemeentes weergee as wat werklik die geval mag wees.

Kortliks opgesom kom die verslag tot die volgende konklusies:

 1. Groei of stagnering: Meer as een kwart van gemeentes wie se data ontvang is se Sendingprogramme of -aktiwiteite het gestagneer of afgeneem.
 2. Leierskap en Sendingvisie: Daar is volgens die response nie werklik ’n tekort aan visioenêre leierskap in gemeentes nie. Daar word egter deur net meer as die helfte van die respondente aangedui dat daar wel ’n gebrek is aan leiers wat prakties voorgaan. Andersins dui 60% respondente aan daar is ’n gebrekkige sendingvisie (deurdat omdat gemeentes meesal fokus op instandhouding en eie behoeftes)
 3. Ons maak ’n verskil: Die grootste meerderheid van gemeentes dui aan dat hulle dit wel so ervaar, alhoewel meer as ’n kwart van gemeentes dit nie so positief beleef nie.
 4. Lidmaatbetrokkenheid: 63% van die respondente meen dat ’n beduidende aantal van hulle lidmate wel betrokke is by hulle Sendingprogram, maar ’n ontstellende hoë 75% dui ook aan dat ’n geestelike klimaat van onbetrokkenheid bestaan wat wel as ’n struikelblok verhinder dat gemeentes meer effektief betrokke is.
 5. Sendingblootstelling:
  1. Ongeveer die helfte van gemeentes dui aan dat onkunde oor die nood bestaan en dat daar te min blootstelling aan Sending voorkom.
  2. Om Sendingdeelname te verhoog is dit dus duidelik dat meer blootstellingsgeleenthede daaraan noodsaaklikheid is, veral moet meer Inligting daaroor beskikbaar gestel word. Twee uitstaande tekortkominge is ’n gebrek aan Sendingnaweke en Kort Uitreike in gemeentes.
 6. Gebrek aan Finansies: Meer as die helfte van gemeentes dui aan dat finansies kwaai onder druk by hulle is en dus wel ’n struikelblok is by hulle Sendingbetrokkenheid.
 7. Bydraes vir Sending: Ten spyte daarvan dat die ekonomie druk en gemeentes groot uitdagings beleef, dra ’n groot persentasie van gemeentes steeds ruimskoots vir Sending by. 60% dui aan dat hulle selfs een ‘tiende’ of meer gee.
 8. Bydraes vir Sending, spesifiek d.m.v. Geloofsoffers: 36% van gemeentes wat dit tevore gebruik het, het dit gestaak.

Verdere aspekte wat ook in die verslag aangeroer is:

 1. Die verskuiwing in die betekenis van die begrip “sending”: Nie net het ander begrippe in die plek van die tradisionele woord Sending gekom wat die saak (om die evangelie aan alle nasie te bring) baie ruimer as in die verlede gemaak het nie, maar dit eerder meer gekompliseer en selfs ‘vertroebel’ het. Meer belangrik: ek is van mening dat dit nie gehelp het om die saak  in die praktyk te dien of te verbeter nie. (Hoofstuk 1 van die verslag)
 2. Die invloed van ’n Missionale Gemeentebouproses op ’n gemeente se Sendingbetrokkenheid: Gemeentes se Sendingprogramme baat volgens hulle deelname aan sulke prosesse. (Hoofstuk 4 van die Verslag)
 3. Die effek van die afgelope Sinodes se besluite oor selfdegeslagverhoudings op Sending: Dit is nie nagevors nie, maar daar is ’n toenemende bekommernis dat dit wel ’n invloed op gemeentes en lidmate se betrokkenheid by sending kan hê. Dit is daarom in die verslag aangeraak. (Lees ook Die Gay-debat in die Kerk vandag binne groter Globale konteks)
 4. Advies hoe om die inligting van die verslag te gebruik en ’n gemeente meer effektief te mobiliseer vir Sending: Verskeie voorstelle en hulpmiddels word gegee. (Einde van Hoofstuk 3)
 5. Dissipelskap en Ontdekkingsbybelstudie: Omdat daar deesdae baie klem op hierdie aspekte binne die internasionale agenda van die suksesvolle kerkgroei-beweging geplaas word, word dit in die laaste hoofstuk van die verslag opgeneem en verskeie hulpmiddels daarvoor gegee. (Hoofstuk 5)

Die volledige verslag soos gepubliseer in Academia, kan steeds GRATIS  hier afgelaai word.

 • Chris Visser, Koninkryksfokus
 • 012-6542938;
 • 082-9269364

Ondersoek na Afrikaanse gemeentes se Betrokkenheid by Sending

Sendingvraelys2016Ondersoek na Afrikaanse gemeentes se Betrokkenheid by Sending

Sendingleiers in gemeentes: ‘n Verslag om van kennis te neem.

Hiermee die verslag van ‘n Ondersoek na Afrikaanse gemeentes se Betrokkenheid by Sending soos in 2016 gedoen.
Vrae daaroor is al meer gevra…
1. Is kerke besig om hulle Sendingvisie te verloor of te verander?
2. Gee gemeentes minder vir Sending? Is dit waar wat sendelinge ervaar dat hulle ondersteuning al meer afneem?
3. Gee gemeentes al minder om vir die Globale wêreldnood van die minsbereiktes terwyl hulle al meer net tuis op hulle eie behoeftes fokus?

Om antwoorde hierop te kry, het Koninkryksfokus en SAAWE die inisiatief hiermee geneem om vas te stel hoe veral die Afrikaanse kerke tans steeds effektief met Christus se Getuienisopdrag besig is.

Inhoud van die Verslag.

Hoofstuk 1 skop die verslag af met die vraag: Is die woord Sending besig om sy betekenis te verloor? Het dit begin verskuif met al die ander begrippe wat ongemerk ingekom het? Wat lewer dit in die praktyk op?
Hoofstukke 2 en 3 gee die doel en werkwyse van die navorsing sowel as die resultate daarvan weer. Baie interessant… lees dit gerus.
Hoofstuk 4: Het ‘n Missionale Gemeentebouproses in ‘n gemeente enige positiewe effek op so ‘n gemeente se Sendingbetrokkenheid? Kyk self!
Hoofstuk 5: Dissipelskap en Ontdekkingsbybelstudie, ou Bybelse begrippe wat tans in die Internasionale Kerkgroeibeweging nuwe betekenis gekry het. Sjoe, die ongelooflike getuienisse daaroor! Kan mens dit glo?
Verbasend vir myself… Baie gemeentes dui aan dat hulle wel hiermee besig is. Sjoe; Dis wonderlike nuus, maar
Vra ek myself af…Verstaan almal dit dieselfde? Wat behels Bybelse Dissipelskap regtig? Hoe werk dit in die praktyk waar daar deesdae van soveel sukses getuig word?
Omdat 89% van die respondente aandui dat hulle graag meer wil leer van “Dissipelmaking deur gebruik van Ontdekkingsbybelstudie”, gee die verslag ook ‘n verskeidenheid van hulpmiddels en ander materiaal daarvoor. Kyk en gebruik!
Laastens… Riglyne om te help: 1). Hoe om die Vraelys verder in julle gemeente te gebruik 2). Hoe om ‘n gemeente te Mobiliseer om ‘n meer effektiewe Stuurder Gemeente te word.
Dus… WELKOM om te loer… 
 Laai die hele Verslag GRATIS hier af

image002As jy enige probleme hiermee ervaar,
kontak my gerus by vischris@telkomsa.net,
of +27 82 9269364
Koninkryksgroete,
Chris Visser