Ondersteuning van Sendelinge

ONDERSTEUNING van SENDELINGE & PROJEKTE

As deel van ons eie bediening  is ons betrokke by die ondersteuning van verskeie sendelinge; moreel, deur gebed en waar moontlik ook finansiëel. Ons probeer op hoogte bly deur hulle nuusbriewe te lees en daarop te reageer deur gebed en andersins. Waar nodig maak ons kontak met hulle stuurgemeentes om hulle te motiveer om met hulle ondersteuning voort te gaan, en moontlike probleme wat opduik te hanteer.

Waar moontlik probeer ons sendelinge finansieel te help deur fondse te werf vir sekere behoeftes of projekte waarvan ons bewus raak. Uiteraard kan ons nie almal help nie en keur ons sulke projekte volgens eie oordeel.

Waar geld vir die ondersteuning van ‘n spesifieke projek of sendeling ontvang word, sal ons dit graag netso oorbetaal aan daardie sendeling en so ver prakties moontlik die nodige bewys van sulke betaling aan die donateur deurgee.

Ons verkies egter dat sulke fondse eerder direk in so ‘n sendeling se rekening inbetaal word. Daarom verkies ons om donateurs eerder met sulke sendelinge in direkte kontak te bring en eerder hulle bankbesonderhede te verskaf soos beskikbaar.

Ons is tans by die volgende sendelinge op ‘n meer persoonlike vlak betrokke en om spesifiek ook verantwoordelikheid te aanvaar om hulle finansieel te ondersteun waar prakties moontlik:

MAANDELIKS (SOOS MOONTLIK):

 • C, Werker van OM in ‘n Wes-Afrika Mosl#m-land
 • R, Bybelvertaler van Wycliff in ‘n geslote Midde-Oosterse land
 • Spencer van der walt en gesin, ASM, Witrivier.
 • D, ‘n Werker wat in Tibet en China werk. (’n Gedeelte van die verkoopprys van die boekie “Tibet-Doolhof tussen twee mure”, word vir die Tibet-sendingfonds aangewend).
 • Bybelverspreiding aan geslote lande saam met Geopende Deure
 • Ondersteuning van vervolgde gelowiges saam met InContext.

OP ‘N PERIODIEKE VLAK (Ons sou baie graag hierdie projekte/persone beter wou ondersteun indien meer fondse beskikbaar was).

 • PETRA INSTITUUT vir Kinderbediening. Kyk by (www.petra.co.za)
 • MEGAVOICE (Sien http://www.megavoice.com/south_africa.html vir die verspreiding van Audio-Bybels aan ongeletterde gemeenskappe)
 • B, ‘n man van Alberton wat onder Mosl#ms in die Midde-Ooste werk en veral met Internet-evangelisasie reuse-werk doen.
 • Lig vir die Nasies – Besig met Bybelverspreiding in ‘n geslote M0sl#m-land.
 • Lourens en Marie Laureti – Sendelinge in Papua New Guinea
 • Verskeie ander wat gereeld oor ons pad kom

In my Boek…So het God my geroep. En was Hy nie getrou nie. word die roepingsverhale van 10 sendelinge/egpare deur hulleself vertel. Soos die boekie verkoop, word die wins gebruik om van hulle te ondersteun.

Kontak ons vir meer inligting daaroor by: 

Hulpmiddels vir die Ondersteuning van Sendelinge:

Sendelinge kan net effektief op die veld werk as hulle vanaf die tuisbasis voldoende Ondersteuning kry.

 1. Hoe lyk ‘n funksionele Ondersteuningspan? Kyk na die Riglyne van SOS = Sendelinge Ondersteuning Span
 2. Versorging van Sendelinge na Aftrede bly ‘n reuse uitdaging. Terwyl hulle aktief in hulle sendingbediening besig is, het hulle gewoonlik nie tyd, fondse en kundigheid om effektief voorsiening te maak vir die noodwendige toekoms nie.       BAS = Beleggingshulp vir Aftreevoorsiening van Sendelinge