Uitklaring van Begrippe

1. Uitklaring van begrippe wat ons gebruik: 

a)      Koninkryksfokus…  Met die klem wat Jesus in Sy bediening op die koms van Sy Koninkryk plaas (Vgl. bv. Mat 24:14 en Hand 1:3,8) help ons gemeentes om dit raak te sien en hulle visie ook daarop te laat fokus.

b)      Ontwikkeling – Om ’n gemeente te omvorm tot ’n doelgerigte gestuurde gemeente gebeur nie net deur ’n eenmalige kort  ‘program’ (Engels: event) of  die aanbied van ’n ‘kursus’ nie. Dit vereis eerder ’n proses van ontwikkeling  wat oor ’n periode van ’n aantal maande geskied. Ons staan gemeentes dus na ’n aanvanklike toerustingseminaar verder by met ’n begeleidingsproses volgens ’n afgesproke metode en tydperk.

c)      Handelinge 1:8 – Met die vraag “Hoe en waar om met ons getuienisstaak te fokus” volg ons die strategie wat die Here Jesus vir sy kerk voorhou volgens Handelinge 1:8 se gebalanseerde gerigtheid op die hele wêreld met die krag van die Heilige Gees. Die fokus van ’n gemeente behoort dus beide op die nabye gemeenskap sowel as die onbereikte “uithoeke” te wees.

d)     Missionale Gemeente  (Engels: Missional church[1]) is ’n term wat dikwels gebruik word vir die ideale gestuurde gemeente.

e)      Gestuurde Gemeente –   Om die begrip die beste te beklemtoon, onderskei ons dit van ’n sturende gemeente. ’n Sturende gemeente is ‘n gemeente wat wel met uitreikaksies besig is en betrokke is by die ondersteuning van sendelinge (die “stuur” van “enkelinge”), maar wat sendingaktiwiteite verstaan as dinge wat naas die gewone gemeentewerk ook nog gedoen word. Die gestuurde gemeente, andersins, is ’n gemeente wat alles waarmee sy besig is binne haar uitgestuurde taak verstaan. Die klem word dus daarop geplaas dat die hele gemeente as gestuurdes ontdek het dat alles wat hulle doen te make het met hulle gestuurde visie. Sendinguitreike is vir hulle nie iets wat hulle naas ander aktiwiteite doen nie, maar is díe enigste aktiwiteit waarmee die gemeente in beginsel besig is.

2. ’n Nuwe Denkwyse: ‘n Belangrike vereiste vir Koninkryksfokus se mobiliseringsproses om te slaag is… die verstaan en aanvaarding van hierdie nuwe denkwyse oor die bediening van die kerk, naamlik dat ’n gemeente se uitreiktaak nie maar net een van ’n klomp programme is nie, maar die één belangrike program van die gemeente,  díe hooffokus van elke bedieningsarea.

3. Koninkryksfokus se uitsonderlike waarde lê veral in…

a)      ‘n Verpersoonlikingsproses op twee terreine:

  • Persoonlike Betrokkenheid BY… Betrokke by projekte en sendelinge is meer effektief en waardevol wanneer dit deur Persoonlike verhoudings gemotiveer word waar die lidmaat die sendeling of projek persoonlik ken en dit so ’n gesig kry en aan die hart gevoel word.
  • Persoonlike  Betrokkenheid VOLGENS… waar die lidmate bygestaan word met  ’n Ontdek jou gawe en diensprofiel-program waar elkeen gehelp word om volgens hulle unieke gawes, talente, persoonlikhede en passie persoonlik betrokke te raak by die gemeente se bediening volgens die Hand 1:8 se hele Wêreld-gerigte strategie.

b)   ‘n Begeleidingsprogram, waar ons vir ten minste 14 maande na die aanvang van die proses die gemeente/leiers begelei (volgens ’n skedule soos met die gemeente ooreengekom) om uiteindelik so ’n gemeente te mobiliseer tot ’n Handelinge 1:8 Missionale Gemeente”. Hierdie begeleidingsproses is gerig daarop om die gemeente te help tot by die eerste suksesvolle Impakfees wat soveel as moontlik lidmate persoonlik daarby betrek

c) Internet bediening: Ons bied die diens en materiaal ook as ‘Online’ kursusse op die internet aan om koste en afstand-uitdagings te oorkom. Voortgaande kommunikasie met gemeentes gebeur hier per epos, telefoon en Skype.